PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel webu Martin Proco na stránkách www.safeangel.cz; IČO 07809930; sídlo Janáčkova 358, 436 01 Litvínov, zpracovává osobní údaje poskytnuté Registrujícím a dotazujícím za účelem zpracování elektronické poptávky služeb, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu uzavřené služby nebo uzavření dotazu.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je Martin Proco; IČO 07809930; se sídlem Janáčkova 358, 436 01 Litvínov  (dále jen "Správce");

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@safeangel.cz, tel.: +420 731 280 562

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl Registrující a dotazující, a které správce získal
na základě požadavku na webu safeangel.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje Registrujícího a dotazujícího nezbytné pro účely uzavření služeb nebo řešení dotazu;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Registrujícího a dotazujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce safeangel.cz podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

2. Za účelem vyřízení elektronické komunikace Registrujícího a dotazujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Registrujícím a dotazujícím a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění dohodnutých služeb. Bez poskytnutí osobních údajů nelze služby uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Registrujícím a dotazujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje Registrujícího a dotazujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním smluvního vztahu mezi správcem a Registrujícím
a dotazujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva Registrujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má Registrující a dotazující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@safeangel.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva                na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů Registrujícího a dotazujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu          k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. S těmito pravidly souhlasí Registrující a dotazující potvrzením souhlasu;

2. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 24.04.2020