BEZPEČNOST

A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné
a zdraví neohrožující pracovní prostředí, které odpovídá právním
a ostatních předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a jejich dodržování soustavně vyžadovat a kontrolovat."

V oblasti BOZP nabízíme tyto služby:


 • poskytování konzultačních služeb v oblasti BOZP, prevenci rizik a hygieny práce

 • poskytování služeb při zajišťování povinností na úseku BOZP

 • koordinace a šetření pracovních úrazů a nemocí z povolání

 • spolupráce při vyhotovení záznamu o pracovních úrazech zaměstnanců v souladu s legislativou BOZP

 • kontrolu veškerých opatření uložených inspekcí práce

 • informování klienta o nových důležitých právních úpravách v oblasti BOZP a pracovnělékařských služeb

 • provádění auditů současné dokumentace - systému řízení BOZP, zkontrolujeme zda dokumentace splňuje aktuální právní jiné a předpisy

 • posuzování bezpečnosti reálného stavu jednotlivých pracovišť, strojů či pracovních činností včetně vypracování bezpečnostních pokynů a doplnění značení a vizualizací

 • zpracování přehledu a reportů, týkající se agendy pracovních úrazů

 • v případě zjištění nedostatků zpracování přehledu opatření k nápravě

 • poradenství v oblasti normy ČSN EN ISO 45001:2018 (dříve OHSAS)

 • tvorba auditu plnění právních požadavků BOZP - posouzení plnění, stanovení nápravných opatření

 • tvorba a změna kategorizace práce - zhodnocení, účast a návrh zpracování kategorizace 
  na základě
  doložených měření a podkladů (možno poptat externí akreditované laboratoře, ústavy), projednání
  s Krajskou hygienickou stanicí

 • zpracování kompletního HSE reportingu, včetně tvorby analýzy vývoje, trendů a stanovení cílů

 • specializace na stísněné (uzavřené) prostory, práce ve výškách, průmyslové dopravní prostředky,

 • a další dle Vašich požadavků a podnětů

Chcete nás kontaktovat?

NAŠE SLUŽBY

Kategorizace prací

Kontroly, audity, prověrky 

Reporty, grafy, analýzy

První konzultace zdarma

Objednejte si naše služby

Prosíme, vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.